O2 ORGANİK TARIM DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni (Bundan sonra “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla O2 ORGANİK TARIM DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından General Data Protection Regulation (“GDPR”) ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında Kanun’un kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamında başvuru yollarınızın bildirilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır. Kişisel veri toplama, işleme, saklama, aktarma, koruma ve imha politikalarımıza ilişkin işbu Aydınlatma Metni kapsamı dışında kalan detaylı bilgiye danışmamızdan talep edebileceğiniz veya o2organik.com internet sitemizden erişebileceğiniz Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası ile ulaşabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin korunması kapsamında Şirketimiz tarafından gereken tüm hassasiyet gösterilmekte, bu doğrultuda kişisel veri mahremiyetine ve bizimle paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verinin en üst derecede özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir.
Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenmesinde aşağıda yer alan ilkelere hassasiyetle riayet edilmektedir;

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

1) Veri Sorumlusu

O2 ORGANİK TARIM DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi beyan ederiz.

Veri Sorumlusu : O2 ORGANİK TARIM DANIŞMANLIĞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres : Ulucak Cumhuriyet Mahallesi 9085 Sokak No: 4/1 Kemalpaşa/İZMİR
Vergi Kimlik No :6320434914
Tel. : 0 232 700 03 38
E-mail : osman@o2organik.com/ muhasebe@o2organik.com

2) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Kimlik Bilgileri: Adınız, soyadınız, doğum yeri ve tarihiniz, T.C Kimlik numaranız, anne adınız, baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kimlik seri numaranız, imzanız ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik bilgileriniz.
Aile Bireyleri Yakını Bilgisi: Kanunen reşit olmayan veya kısıtlı bulunan veri sahiplerinin anne, baba, veli, vasi bilgisi veya veri sahiplerinin menfaatlerini koruyabilmek amacıyla acil durumda ulaşılacak aile bireyleri ile diğer yakınlarına ilişkin bilgiler.
İletişim Bilgileri: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, KEP adresiniz, faks numaranız ve sizinle iletişim kurmamıza yarayacak diğer iletişim bilgileriniz.
Finans ve Muhasebeye İlişkin Bilgiler: Kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz, pos cihazı slipleriniz, banka hesap numarası ve IBAN numarası bilgileriniz gibi veri sorumlusu ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişkinin türüne göre yaratılan finansal sonucu gösterir her türlü bilgi ve belgeniz.
Sağlık Bilgileri: Sağlık raporlarınızda yer alan, kanunen bulundurmak zorunda olduğumuz ve yasal haklarınızı kullanabilmeniz için tarafımıza iletmeniz gereken her türlü sağlık verisi. *Bu kapsamdaki veriler ancak açık rızanız alınarak işlenecektir.
Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yazışmalar, dava bilgileri, gerekli hallerde diğer tüm hukuki işlem bilgileri.
Görsel Ve İşitsel Veriler: Hukuki süreçler için gerekli olması halinde kimliklerinizde bulunan veya bizimle paylaşacağınız fotoğraflarınız.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi: Güvenlik kamerası kayıtları ile güvenlik noktasında alınan kayıtlar.
Pazarlama Bilgisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları vs. gibi ticari ilişkilerimiz kapsamında edinmiş olduğumuz bilgileriniz.
Müşteri İşlem Bilgisi: Sipariş bilgileriniz, çağrı merkezi kayıtlarınız, fatura, çek, senet bilgileriniz gibi ticari ilişkilerimiz kapsamında edinmiş olduğumuz bilgileriniz.

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimiz tarafından elde edilen ve yukarıda sayılan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen veri işleme amaçları ve koşullarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması, iş ortakları/hissedarlar ve tedarikçilerle olan iş süreçlerinin yönetimi, şirketimizin hukuk işlerinin takibi ve yönetimi, tarafınızla iletişime geçilebilmesi, şirketimizin ticari politikalarının tespiti ve icrası, şirketimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması (bu amaçla yalnızca genel alanlarda ve giriş-çıkışlarda güvenlik kamerası kaydı alınmakta olup, kişisel alanlar, tuvaletler gibi kişi mahremiyetinin güvenlik amacını aşacak şekilde ihlaline sebep olacak alanlarda güvenlik kamerası bulunmamaktadır), şirketimizin insan kaynakları politikalarının planlanması ve yönetimi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, ücretlerinizin ödenebilmesi, vergi yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yönetilmesi, çalışanlarımızın, yöneticilerimizin ve ürünlerimizin ücretlerine yönelik ücret politikasının yürütülmesi, talep edilmesi ve mevzuat gereğince zorunlu olması halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin temini, kanun veya işin gereği olarak saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesi, gereken hallerde açık rızanızın alınabilmesi, acil durumlarda müşteri veya çalışan yakınına ulaşılabilmesi, şirketimizin tanıtım, itibar değerlendirme ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve satış organizasyonlarının icrası ve takibi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
tarafınızla sözleşme imzalanabilmesi, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla;
• Açık rızanızın alınmış olması veya,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri için (genetik veriler) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ve/veya veri sahibinin açık rızasının alınmış olması,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve/veya veri sahibinin açık rızasının alınmış olması koşulları ve hukuki sebepleri ile bağlı olmak kaydıyla işlenecektir.

4) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin (3). maddesinde sayılan hukuki sebeplere bağlı olarak; ziyaretiniz esnasında ziyaretçi kaydı yoluyla, şirketimizle iş veya hizmet ilişkiniz kapsamında verdiğiniz sipariş formları, gönderdiğiniz mailler, yazılı, sözlü veya diğer bilişim sistemleriyle tarafımıza ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla, çağrı merkezi kayıtları ile, tarafımıza ödeme yapmanız sırasında veya faturalandırma yoluyla, imzaladığınız açık rıza beyanları, aydınlatma metinleri ve sözleşmeler ile dolduracağınız formlar vasıtasıyla, güvenlik kamerası yoluyla görüntülerinizin kaydedilmesi suretiyle, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler yoluyla, internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanız halinde bu vasıtayla, sunucusu yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları (whatsapp, gmail vs.) ile tarafınızca veya ilgili üçüncü kişiler/kurum veya kuruluşlar tarafından tarafımıza aktarılması yoluyla ve tarafınızca Şirketimizle kişisel veri paylaşılmasını sağlayan yazılı, sözlü veya elektronik diğer yollarla tamamen veya kısmen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte olup, veri sorumlusu tarafından yeterli güvenlik önlemleri alınmış olan fiziki arşivlerde ve elektronik ortamlarda saklanmaktadır.

5) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler, hukuken yetkili özel hukuk kişileri, tedarikçiler, hissedarlar ve iş ortakları, vekaletname vermiş olduğunuz avukatlar ve hizmetlerimizi gerçekleştirebilmek için dış destek aldığımız ve işbirliği içinde bulunduğumuz sair kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerin sunucuları yurt dışında bulunan bilişim sistemleri ile aktarılması halinde kişisel verileriniz aynı aktarım amaçlarıyla yurtdışına aktarılacaktır. Bunun dışında herhangi bir amaç veya yöntemle genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

6) KVKK’nun 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız ve Haklarınızı Kullanma Şekliniz

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu bildiririz;

Veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nun 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi teyit etmeye yarayacak belgeler ve talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tarafımıza ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

• Danışmamızdan veya o2organik.com internet sitemizden temin edebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu nu doldurduktan sonra ıslak imzalı olarak;

a) Ulucak Cumhuriyet Mahallesi 9085 Sokak No: 4/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde bulunan şirketimize bizzat teslim ederek,
b) Ulucak Cumhuriyet Mahallesi 9085 Sokak No: 4/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde bulunan şirketimize noter kanalıyla ileterek,
c) Ulucak Cumhuriyet Mahallesi 9085 Sokak No: 4/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde bulunan şirketimize zarfın üzerine “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazmak suretiyle kargo yoluyla ileterek,

• İnternet sitemizden erişebileceğiniz formu doldurarak elektronik imza ya da mobil imza ile imzalamak suretiyle veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimize kaydedilmiş olan e-posta adresiniz aracılığıyla e-postanın konu kısmına “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazmak suretiyle osman@o2organik.com/ muhasebe@o2organik.com e-posta adresine ileterek.

*Veri sahibi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletnamenin bulunması gerekmektedir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVKK’nun 13. maddesi uyarınca başvurunun tarafımıza ulaşmasını takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanacak ve yanıtımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret talep etme hakkımız saklıdır.

İşbu Aydınlatma Metninde kanundan, ikincil düzenlemelerden veya Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Yapılacak değişiklikler tarafınıza tebliğ tarihi itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

Aydınlatma metnini okudum, anladım.

İsim-Soyisim Tarih
…../…../…..

İmza